ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"

 

            ราคา 800,-kr.  ราคารวมค่าเอกสารประกอบการอบรมและใบประกาศผ่านการอบรม

 ใบประกาศท่านสามารถนำไปประกอบการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ประกอบติดตั้งในสถานที่ประกอบการสำหรับธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท

    เป็นใบบังคับด้านกฏหมายที่เจ้าของกิจการจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมและต้องมีใบรับรองผ่านการอบรม สำหรับการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ (Arbeidstilsynet) และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ  เพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ลูกค้า

 

 

 

 
banner

เอกสารชี้แจง
ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน article
อบรมคอรส์ผ่านLine
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป" article
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
ทดสอบ2Copyright © 2011 All Rights Reserved.