ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"

 

            ราคา 800,-kr.  ราคารวมค่าเอกสารประกอบการอบรมและใบประกาศผ่านการอบรม

 

 ใบประกาศท่านสามารถนำไปประกอบการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 ประกอบติดตั้งในสถานที่ประกอบการธุรกิจด้านอาหารทุกขนาด ทุกประเภท

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ ( Arbeidstilsynet)

  

 

 

 
banner

เอกสารชี้แจง
ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน article
อบรมคอรส์ผ่านLine
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป" article
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
ทดสอบ2Copyright © 2011 All Rights Reserved.