ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
หลักสูตรบังคับ

 

            ราคา 800,-kr.  ราคารวมค่าเอกสารประกอบการอบรมและใบประกาศผ่านการอบรม

 ใบประกาศท่านสามารถนำไปประกอบการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

หลักสูตรกฎหมายแรงงานเหมาะสำหรับผู้ใช้แรงงานในทุกสาขาอาชีพได้เรียนรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่กระทรวงแรงงานระบุไว้เพื่อช่วยเหลือแรงงานหากนายจ้างทำละเมิดหรือขัดกับกฏหมาย 

สำหรับนายจ้าง เจ้าของกิจการ/ธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท

    เป็นใบบังคับด้านกฏหมายที่เจ้าของกิจการ/ธุรกิจจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมและต้องมีใบรับรองผ่านการอบรม สำหรับการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ (Arbeidstilsynet) 

    นายจ้าง เจ้าของกิจการ/ธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้กฏระเบียบ ข้อบังคับด้านกฏหมายที่ใช้คุ้มครองแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดทางกฏหมาย  

    

 

 

 

 
banner

วิธีการสมัคร article
รายละเอียดการเรียน
หลักสูตรบังคับ article
หลักสูตรสำคัญ
การจดบันทึก
หลักสูตรบังคับCopyright © 2011 All Rights Reserved.