ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
การจดบันทึก

 

Internkontroll-mat (IK-matsystem 

for små og mellomstore serveringssteder 

เอกสารควบคุมระบบการทำงานเกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัยทั้งหมด

                                                          ร้านอาหารทุกขนาด ทุกประเภท ต้องมี 

 

 ใบประกาศท่านสามารถนำไปประกอบการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

- ประกอบการสมัครงาน 

เป็นการเพิ่มศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  ที่มีผลอย่างมากต่อการพิจารณาของผู้ประกอบการ 

ประกอบติดตั้งในสถานที่ประกอบการธุรกิจด้านอาหารทุกขนาด ทุกประเภท

เป็นเอกสารบังคับที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการและผู้บริหารจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในระบบเอกสารควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  เป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ  เพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ลูกค้า และเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ (Mattilsynet)

  
banner

วิธีการสมัคร article
รายละเอียดการเรียน
หลักสูตรบังคับ article
หลักสูตรสำคัญ
หลักสูตรบังคับ
หลักสูตรบังคับCopyright © 2011 All Rights Reserved.