ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
หลักสูตรสำคัญ

 

            ราคา 800,-kr.  ราคารวมค่าเอกสารประกอบการอบรมและใบประกาศผ่านการอบรม

 ใบประกาศท่านสามารถนำไปประกอบการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

โรคภูมิเเพ้อาหารอันตรายถึงตายได้...!

ผู้ประกอบการด้านอาหารหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านอาหารจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

เพื่อป้องกันอันตรายและลดภาวะความเสี่ยงด้านกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลต่อธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

- ประกอบการสมัครงาน 

เป็นการเพิ่มศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  ที่มีผลอย่างมากต่อการพิจารณาของผู้ประกอบการ 

ประกอบติดตั้งในงานขายอาหารนอกสถานที่ทุกประเภท

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทางร้าน  สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ประกอบติดตั้งในสถานที่ประกอบการธุรกิจด้านอาหารทุกขนาด ทุกประเภท

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ  เพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ลูกค้า และเพื่อลดความเสี่ยง ด้านกฏหมายที่มีผลต่อธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

  


 
banner

วิธีการสมัคร article
รายละเอียดการเรียน
หลักสูตรบังคับ article
การจดบันทึก
หลักสูตรบังคับ
หลักสูตรบังคับCopyright © 2011 All Rights Reserved.