ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
 
              กฏระเบียบในการให้ความช่วยเหลือคนไทยของสมาคมTFH 
           ทางสมาคมได้มุ่งเน้นการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีด่วนฉุกเฉินเป็นหลัก   โดยเลือกให้การช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมก่อน
           เหตุผลเพราะเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมายนี้มีจำกัด  
           ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่คนไทยกำลังตกอยู่ในอันตราย    สมาคมสามารถมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐทันทีเพื่อเข้าช่วยเหลือให้ทันเหตุการณ์  
                                    
 *** ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ Krissesenteret คือ?
     ศูนย์ที่ทำหน้าที่รับแจ้งขอความช่วยเหลือ  รับเรื่องร้องทุกข์   รับเรื่องร้องเรียน หรือ รับแจ้งเบาะแสปัญหาทางสังคมต่างๆ  โดยเฉพาะปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ  
        - ศูนย์เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนประสบปัญหาครอบครัว
        - ศูนย์ช่วยรับปรึกษาปัญหาชีวิตและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิที่คุณมี  โดยมีนัก           สังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษา  
        - หากต้องการความช่วยเหลือหรือการคุ้มครองสามารถขอเข้าพักที่ศูนย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
          ศูนย์จะเปิดทำการ 365 วัน ตลอด 24 ชม.  โทร. 55 31 50 50
 
         ศูนย์เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เด็กและคนชรา  โดยบ้านพักฉุกเฉินจะให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแลสุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะทางด้านความคิด โดยใช้หลักการสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในสังคมโดยปกติต่อไป
 
            
ข้อแนะนำ : เมื่อท่านต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อมาพักพิงที่บ้านฉุกเฉินไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม   สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านควรจะนำติดตัวออกมาด้วยคือ เอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆที่ระบุความเป็นตัวตนของท่าน และ บุตร
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.