ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"

 

Internkontroll-mat (IK-matsystem 

for små og mellomstore serveringssteder 

เอกสารควบคุมระบบการทำงานเกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัยทั้งหมด

 

                                                                ที่ร้านอาหารทุกขนาด ทุกประเภท ต้องมี 

 

 ใบประกาศท่านสามารถนำไปประกอบการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 เช่น...

- ประกอบการสมัครงาน 

เป็นการเพิ่มศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  ที่มีผลอย่างมากต่อการพิจารณาของผู้ประกอบการ 

ประกอบติดตั้งในสถานที่ประกอบการธุรกิจด้านอาหารทุกขนาด ทุกประเภท

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ  เพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ลูกค้า และเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ

  
banner

เอกสารชี้แจง
ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน article
อบรมคอรส์ผ่านLine
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป" article
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
ทดสอบ2Copyright © 2011 All Rights Reserved.