ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ติดต่อคณะกรรมการ
dot
dot
dot
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"

 

     

      ราคา 800,-kr.  ราคารวมค่าเอกสารประกอบการอบรมและใบประกาศผ่านการอบรม

 ใบประกาศท่านสามารถนำไปประกอบการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

- ประกอบการสมัครงาน 

เป็นการเพิ่มศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  ที่มีผลอย่างมากต่อการพิจารณาของผู้ประกอบการ 

ประกอบติดตั้งในงานขายอาหารนอกสถานที่ทุกประเภท

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทางร้าน  สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ประกอบติดตั้งในสถานที่ประกอบการธุรกิจด้านอาหารทุกขนาด ทุกประเภท

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ  เพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้ลูกค้า และเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ

  


 
banner

เอกสารชี้แจง
ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน article
อบรมคอรส์ผ่านLine
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป" article
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
รายละเอียดเพิ่มเติม"กดรูป"
ทดสอบ2Copyright © 2011 All Rights Reserved.